MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

En HR-students reflektioner om HR och ledares roll vid krishantering

Den dynamiska omvärld vi lever i är ständigt i förändring, vilket innebär att organisationer i mångt och mycket måste försöka anpassa sig efter rådande omständigheter. Idag lever vi alla i en vardag som genomsyras av Covid-19 och som  påverkar vårt arbete i hög utsträckning, det skapar osäkerhet hos medarbetare och den ena dagen är inte den andre lik. Under min praktik på FAB HR väcktes tankar kring vilken roll HR och ledare egentligen har i fråga om krishantering i små och medelstora företag. Hur kan vi som HR-praktiker och ledare på bästa sätt agera för att säkerställa en god krishantering?

För att utforska frågan vidare höll jag i intervjuer och granskade tidigare forskning och litteratur, vilket ledde mig till vissa återkommande teman. För att lyckas med krishantering gäller det att arbeta proaktivt, släcka bränder innan de uppkommit och att ha en tydlig och transparent kommunikation med sina medarbetare. Det blev uppenbart att HR spelar en stor roll i upprättandet och efterlevnaden av krishanteringsplaner, men även genom att se det mänskliga perspektivet och förstå vad medarbetaren behöver för att minska osäkerheten på arbetsplatsen.

Även om detta bara var en liten studie som säkerligen inte kan översättas till alla kontexter, väckte det tankar och reflektion över huruvida vi faktiskt kan lära oss av den rådande situation som vi är i och av varandra. Ställ er själva frågan: Har vi upprättat gedigna krisplaner på vårt företag? Hur kommunicerar vi i tider präglat av kris? Vad kan små och medelstora företag lära sig av större företag och vice versa?

Hur arbetar din organisation/företag med krishantering? Vi är nyfikna på att höra ditt perspektiv! 

 

Jag vill även passa på och rekommendera två artiklar som jag hade stor nytta av i mitt arbete och som tog upp många bra aspekter i fråga om krishantering


Myndighet för samhällsskydd och beredskap.(2010). Krishantering för företag. Karlstad: Advant produktionsbyrå.

Nizamidou, C., Vouzas, F. & Gotzamani K. (2019) Exploring the interrelationship between quality, safety and HR within crisis management framework. The TQM Journal. 31, 4, 541-562.

 

Ha nu en fantastiskt fin junimånad, ta hand om er och njut! 

 

Varma hälsningar 
HR-studenten Molly