MENY

Telefon:
+46 76 831 77 64


E-post:

En HR-students reflektioner om värdegrundsarbete för att stärka samarbete

Under mina fem veckors praktik hos FAB HR fick jag i uppgift att undersöka och utvärdera en utbildningsinsats hos ett företag. Målet med insatsen är att stärka samarbetet mellan avdelningar genom utbildning och diskussion kring företagets värdeord. Personligen var det här ett relativt nytt område för mig och det var väldigt spännande att djupdyka i hur en konkret kan genomföra ett värdegrundsarbete, samt vad som är bra att ha i åtanke.
Vad menas med värderingar och värdegrund? Och är det samma sak som organisationskultur? Vad uppskattade medarbetarna mest efter att ha genomgått en workshop om företagets värdeord?


Nedan kan ni läsa om mina tankar och reflektioner som dykt upp under detta arbete, enjoy!Konkurrensen mellan företag ökar allt mer och har lett till att fler arbetar med en projektbaserad organisationsstruktur, som har skapat mer specialiserade arbetsuppgifter. Den organisatoriska specialiseringen skapar ordning och struktur i en komplex organisation för att kunna hanteras, men medför samtidigt utmaningar för att skapa samverkan mellan avdelningar och ett gynnande klimat. Flera organisationer använder sig av värdeord som stöttepelare för att kunna forma arbetsklimatet till det önskvärda, genom att utföra ett så kallat värdegrundsarbete.
Vad menar vi egentligen med värdegrundsarbete?

Vad innebär begreppen värdering, värdegrund och värdegrundsarbete?

Värderingar är ett medvetet val av vad som anses rätt och därmed också fel. Värdegrund är ett begrepp som bygger vidare på detta, och handlar även om att det är något grundläggande och stabilt. Värdegrund kan ses som organisationens idealbild och önskan om hur en vill att företaget ska vara och hur den ska styras, medan organisationskultur å andra sidan är den realistiska bilden av hur beteenden och kulturen är på arbetsplatsen. Värdegrundsarbete handlar därmed om det arbete som görs inom verksamheten för att starta igång och/eller effektivisera processen för att nå organisationens värdegrundsmål och idealbild. Låter enkelt kan en tycka! Det krävs dock både tålamod och långsiktighet för att kunna utföra värdegrundsarbeten eftersom det tar tid med kulturförändringar.

Värdegrundsarbetets utformning och dess betydelse

I denna specifika utbildningsinsats valde FAB HR att utforma värdegrundsarbetet på ett sådan sätt att arbetstagarna fick möjlighet att själva diskutera fram vad de ansåg att organisationens respektive värdeord betyder och innebär för dem. En egen reflektion är att detta gjorde att arbetstagarna kände sig hörda och delaktiga, vilket kan skapa tillit till företaget. Dessutom är planen att detta ska tas vidare till ledningen, vilket forskning säger är viktigt att göra för att även ledningen ska kunna agera utifrån det medarbetarna tycker att värdeorden innebär. 

Effekten av att lära känna sina kollegor

Forskning om att stärka team och samarbete visar på att det är tillit, gemenskap och tillhörighet som skapar bättre samarbete. Kopplat till detta visade FAB HRs värdegrundsarbete på att det mest uppskattade hos arbetstagarna var att få möjligheten att träffa och prata med kollegor från olika avdelningar som en aldrig eller sällan träffar, samt att få insikt i andra medarbetares perspektiv från andra avdelningar. Det visar på att medarbetarna har en stark vilja att lära känna varandra bättre och bygga upp en gemenskap, vilket forskningen stödjer för ett förbättrat samarbete. Samtidigt visar annan forskning på att HR-partners förväntar sig att värdeorden skapar konversationer på raster och vid kaffemaskinen. Detta skulle möjligen kunna vara ett första steg för att våga prata med en ny kollega om något gemensamt och kan bli en ingång till att börja prata mer mellan avdelningarna som skapar mer insikt i varandras arbete. 

Värdet av kontinuerlig uppföljning

En annan reflektion var att många medarbetare arbetar på distans flertalet dagar, vilket kan sätta käppar i hjulet när en organisation vill arbeta för att förbättra gemenskapen och därmed samarbetet eftersom det kan bli svårare att skapa tillit till varandra när personalen inte träffas. Detta kan även göra det svårare för nyanställda att komma in organisationen och känna gemenskap, vilket innebär att det behövs kontinuerlig uppföljning för att ge fortsatt effekt. En tidigare studie visade på positiv effekt för engagemanget efter att ha utfört ett värdegrundsarbete liknande FAB HRs, men det gjordes ingen uppföljning och effekterna avtog efter tid vilket stödjer att det behövs kontinuerlig uppföljning.


Om du är intresserad av att läsa mer om värdegrundsarbete rekommenderar jag att läsa följande:

Alvesson, M., Blom, M., & Jansson, A. (2021). Värdet av värdegrunder. Stockholm: Fri Tanke.

Björkvall, A. & Nyström Höög, C. (2019). Legitimation of value practices, value texts, and core values at public authorities. Discourse & Communication, 13, 4, 398-414.

Kanske kan detta bli din sommarläsning?

Njut av det fina vädret och ha en superhärlig sommar!


Varma hälsningar, 
Johanna Norin